Algemene Voorwaarden

Home » Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Woesthoff.nl versie 1.0
Deze zijn voor het laatst bijgewerkt op 03-10-2014.

ARTIKEL 1 – TOEPASSELIJKHEID VOORWAARDEN

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van Woesthoff.nl.

1.2 Door wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing.

1.3 Afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

ARTIKEL 2 – DEFINITIES IN DEZE VOORWAARDE WORDT VERSTAAN ONDER:

2.1. Woesthoff.nl: In deze voorwaarden zal Woesthoff Used Parts & Motorcycles worden aangeduid als Woesthoff.nl.

2.2. Koper: de natuurlijke of rechtspersoon die onderdelen koopt via de website.

2.3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

2.4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat de consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

2.5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

2.6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de koper om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

2.7. Dag: kalenderdag.

2.8. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

ARTIKEL 3 – AANSPRAKELIJKHEID

3.1 Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. opgenomen in prijscouranten en folders, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn. Woesthoff.nl doet wel haar best om accurate gegevens te vermelden op de website maar is hierin ook afhankelijk van haar leveranciers. Afbeeldingen zijn vaak ook als universeel voorbeeld en dan alleen bedoeld ter indicatie.

3.2 Koper gaat ermee akkoord Woesthoff.nl niet aansprakelijk te houden voor websites, teksten, foto’s en/of enig ander materiaal afkomstig van derden, waaronder maar niet gelimiteerd tot klantenrecensies en/of websites van partners.

3.3 Woesthoff.nl kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor welke vorm van vervolgschade dan ook door het kopen van onderdelen via de website.

3.4 Woesthoff.nl geeft geen garantie omtrent de permanente of beveiligde toegang tot haar diensten. Daarom sluit Woesthoff.nl, voor zover wettelijk toegestaan, alle impliciete garanties en algemene voorwaarden uit. Woesthoff.nl is niet aansprakelijk voor enig verlies van geld, goodwill of reputatie, noch voor enig bijzondere, indirecte of gevolgschade voortkomend uit gebruik van de website door koper.

ARTIKEL 4 – HET AANBOD

4.1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden onderdelen. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de koper mogelijk te maken. Als een product gebruik maakt van afbeeldingen dan zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de handelaar niet.

4.2. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de koper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

1). de staat van het onderdeel te weten ‘Nieuw’ of ‘Gebruikt’;
2). de prijs inclusief belastingen;
3). de eventuele kosten van aflevering;
4). de beschadigingcode en omschrijving van het onderdeel;
5). de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;

ARTIKEL 5 – BETALING

5.1. De koper dient aan zijn betalingsverplichting te voldoen door gebruik te maken van één van de in dit artikel gegeven betalingswijze;

1). Vooraf het verschuldigde bedrag overmaken op rekening nr. NL57 INGB 06741 39 585 ING t.n.v. Woesthoff Used Parts & Motorcycles o.v.v. uw bestellings ID (indentificatie nummer) Deze krijgt u te zien in het overzichtscherm na het plaatsen van de bestelling.

2). Paypal, dit is een veilige manier om online betalingen te verrichten. Zie voor meer informatie: http://www.paypal.com

2). Creditcard betalingen: Naast een directe overschrijving per bank accepteren wij alleen Paypal.

ARTIKEL 6 – HERROEPINGSRECHT BIJ LEVERING VAN ONDERDELEN

6.1. Bij de aankoop van onderdelen heeft de koper de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen met uitzondering van elektronische onderdelen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de koper. NB: Het foutief monteren van elektronische onderdelen kan lijden tot schade welke niet door Woesthoff.nl gecontroleerd kan worden na retourzending om die reden zijn deze uitgesloten van de mogelijkheid tot retour zenden.

6.2. Tijdens deze termijn zal de koper zorgvuldig omgaan met het onderdeel en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het onderdeel wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij de onderdelen met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Woesthoff.nl retourneren, conform de door Woesthoff.nl verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

6.3. Op retourzendingen zijn 10% administratiekosten van toepassing over het totaalbedrag van de bestelling met een minimum van € 7,00 inclusief BTW. De administratiekosten komen voor rekening van de koper.

6.4. Woesthoff.nl zal na retourzending van de onderdelen het totaalbedrag van de bestelling minus de administratiekosten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping terug storten op het rekeningnummer van de koper.

ARTIKEL 7 – LEVERING EN UITVOERING

7.1. Als plaats van levering geldt het adres dat de koper aan Woesthoff.nl kenbaar heeft gemaakt.

7.2. Indien levering van een besteld onderdeel onmogelijk blijkt te zijn, zal Woesthoff.nl het reeds betaalde bedrag door koper zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen terugstorten op rekening van de koper.

7.3. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de koper bij Woesthoff.nl, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

7.4 Nadat de klant het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de klant de bevoegdheid om binnen veertien (14) werkdagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met Woesthoff.nl te ontbinden. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven.

7.5 Indien de klant de overeenkomst ingevolge artikel 7.4 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de klant dit schriftelijk (via e-mail, brief of fax) aan Woesthoff.nl te melden. De klant dient het product – na overleg met Woesthoff.nl – te sturen naar een door Woesthoff.nl vastgesteld retouradres. De klant dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.

7.6 Indien de klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met Woesthoff.nl ingevolge artikel 7.4 en 7.5 van deze Koopvoorwaarden heeft herroepen, zal Woesthoff.nl deze betalingen binnen veertien (14) werkdagen nadat Woesthoff.nl het door de klant geretourneerde product heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen.

7.7 Woesthoff.nl behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van Woesthoff.nl of de leverancier van het product) is beschadigd.

7.8 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Woesthoff.nl schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal Woesthoff.nl de klant hiervan schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. Woesthoff.nl heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.

7.9 Zoals wetterlijk is vastgelegd zijn natuurlijk de bepalingen in de wet “Kopen op afstand” van toepassing.

ARTIKEL 8 – BETALING

8.1. Onderdelen worden pas verzonden na betaling tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Tot die tijd zijn de onderdelen gereserveerd voor koper met een maximale duur van 14 dagen. Mocht om welke reden dan ook het onderdeel toch niet meer voorradig zijn dan is Woesthoff.nl hier nimmer aansprakelijk voor.

ARTIKEL 9 – GARANTIE

9.2 Ruilen van producten waarbij zich binnen acht dagen na aankoop een ernstige storing heeft voorgedaan is mogelijk indien deze producten in originele verpakkingen en compleet worden geretourneerd en de storing door Woesthoff.nl wordt geconstateerd.

9.3 Door reparatie en/of vervanging van producten gaat de garantietermijn niet opnieuw lopen.

9.4 Op de reparaties zelf wordt een garantie gegeven voor een periode van 30 dagen te rekenen vanaf de retourzending van Woesthoff.nl.

9.5 Wanneer er sprake is van ondeskundig gebruik, verkeerd aansluiten, inwerking van vocht of andere oorzaken die buiten de invloedsfeer van Woesthoff.nl liggen komt de garantie te vervallen.

9.6 De Garantie strekt zich nimmer uit tot vergoeding van kosten of schade ontstaat doordat een ander dan Woesthoff.nl wijzigingen of reparaties aan de producten verricht, dan wel indien de producten voor andere doeleinden zijn aangewend dan waarvoor deze zijn bestemd, dan wel op onzorgvuldige of onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden.

ARTIKEL 10 – OVERMACHT

10.1. Geen van de partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld of voor haar rekening komende omstandigheden.

10.2. Indien door een dergelijke overmacht of omstandigheden die de normale gang van zaken binnen Woesthoff.nl belemmeren (bijvoorbeeld brand, transport- of arbeidsmoeilijkheden) tijdelijk of blijvend verhinderd is de overeenkomst uit te voeren, heeft Woesthoff.nl het recht om zonder enige aansprakelijkheid of schadevergoeding, ter haar keuze: – de uitvoering maximaal drie maanden op te schorten – de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, zonder rechterlijke tussenkomst, door een schriftelijke mededeling te beëindigen.

ARTIKEL 11 – RECHTSKEUZE EN GESCHILLEN

11.1. Op de tussen koper en Woesthoff.nl gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

11.2. Geschillen tussen koper en Woesthoff.nl worden beslecht door de bevoegde rechtbank in het arrondissement van vestiging van Woesthoff.nl tenzij regels van dwingend recht anders bepalen. Partijen kunnen overeenkomen een geschil voor te leggen aan de Stichting Geschillencommissie te Den Haag.

ARTIKEL 12 PRIVACY VERKLARING

12.1 Woesthoff.nl zal bij het registreren, gebruiken en bewerken van Uw persoonlijke gegevens alle wettelijke voorschriften in acht nemen.

Woesthoff.nl doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat bovenstaande algemene voorwaarden up to date zijn. Wanneer dit niet het geval is kan Woesthoff.nl zonder enige aankondiging de algemene voorwaarden aanpassen waar nodig. De datum van aanpassing zal bovenaan deze pagina worden bijgewerkt tesamen met het bijbehorende versie nummer.

VRAGEN EN FEEDBACK

We controleren regelmatig of we aan deze algemene voorwaarden voldoen. Als u vragen heeft over deze algemene voorwaarden, kunt u contact met ons opnemen:

Woesthoff

Hazenberg 16
6971 LC, Brummen

Tel. 0575 - 560 015
E-mail. info@woesthoff.nl

Kom gerust langs of neem contact op!

Kom eens langs voor kopje koffie of neem contact op via het contactformulier op de contactpagina!

Op zaterdag zijn wij geopend tot 13:00.
+ +